Polityka ochrony prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Medessence Olga Cytrynowicz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modzelewskiego 56 lok. 2, NIP: 7181974501 (dalej: „Administrator”)

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres: Medessence Olga Cytrynowicz, Modzelewskiego 56 lok. Usł. 2, o2-679 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: medessence.moko@gmail.com

3. Wszelkie zapytania lub wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ich otrzymania.

4. Niniejsza polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje na temat celów, dla których przetwarzane są dane Pacjenta i podstawy prawne na jakich są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i przepisami prawa krajowego.

5. Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane zgodnie z następującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych:
-rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi.

6. Administrator zaangażowany jest w zapewnienie odpowiedniego sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Pacjenta. Niniejsza polityka prywatności opisuje:
a)rodzaje i cele gromadzenia danych osobowych;
b)sposób uzyskania dostępu i aktualizacji danych osobowych Uczestnika.

7. W celu zrealizowania usług na rzecz Pacjenta tj. zawarcia umowy i podjęcia leczenia- podanie danych przez Pacjenta jest konieczne. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

8. Administrator prosi o podanie danych osobowych, w tym imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu , datę urodzenia i pesel.

9. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym oraz innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych – dane te są przetwarzane przez te podmioty wyłącznie zgodnie z zaleceniami Administratora. Dane mogą być również przekazywane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej. Dane mogą być przekazywane do organów publicznych w celu realizacji nałożonych na Administratora obowiązków prawnych, takich jak Urzędy Skarbowe, itp.,czy też do podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe, doradcze oraz wspierające Administratora w celu dochodzenia należnych roszczeń, realizacji obsługi księgowej.

10. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna oraz okres przechowywania danych
Zawarcie i wykonanie umowy z Pacjentemart. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń maksymalnie 5 lat.
Rozpatrywanie skarg i reklamacji.art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przez 5 lat po rozliczeniu reklamacji.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymiart. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowychArt. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez okresy wskazane przepisami prawa.
Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznejArt. 6 ust. 1 lit. a RODO
Do czasu wniesienia sprzeciwu, lub maksymalnie 5 lat od daty wyrażenia zgody.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznejArt. 6 ust. 1 lit. a RODO
Do czasu wniesienia sprzeciwu, lub maksymalnie 5 lat od daty wyrażenia zgody.
Prowadzenia StatystykArt. 6 ust. 1 lit f RODO
dokonania analiz statystycznych i analitycznych pozwalających na weryfikację działań przeprowadzonych przez Medessence oraz usprawnianie funkcjonowania serwisu
11. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Pacjent może ją cofnąć w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody należy wysłać maila na adres medessence.moko@gmail.com Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

12. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Pacjenta. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania Pacjenta w zakresie korzystania z usług.

13. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnik posiada prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,
 • przenoszenia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania kontem lub rezerwacjami, zapewnienia dostępu do usług, które Pacjent chce zakupić i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich usług i ewentualnego zwrotu kosztów.

15. Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.

16. Dane osobowe Pacjenta będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w Regulaminie i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte. Jeżeli po upływie tego okresu dane będą potrzebne do zgodnych z prawem celów analitycznych, historycznych lub innych celów, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich anonimizacji.

17. Pacjent ma prawo zażądać kopii swych danych osobowych, które znajdują się w posiadaniu Administratora. Pacjent może poprzez medessence.moko@gmail.com lub pisząc do Administratora wystąpić z prośbą o utworzenie kopii dokumentacji dotyczących Pacjenta.

18. Jeżeli którekolwiek z posiadanych przez Administratora informacji są niepoprawne, należy go o tym powiadomić.

19. Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia danych, chyba że istnieje obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem.

20. Pacjent może również skontaktować się z Administratorem w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych. Administrator dąży do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli Pacjent będzie niezadowolony z odpowiedzi, wówczas może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.
Należy pamiętać, że przed podjęciem działań w odniesieniu do żądania lub skargi Administrator może wymagać zweryfikowania tożsamości Pacjenta oraz wymagać przekazania dalszych informacji, aby zweryfikować upoważnienie do złożenia wniosku lub skargi w imieniu innej osoby.

21. W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystywane są tzw. cookies. Mogą być one odczytywane przez Google oraz Facebook.

22. Wykorzystywane są dwa typy plików cookies:

 • cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku
 • cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia.

23. W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies w celu:

 • świadczenia usług;
 • zapewnienia bezpieczeństwa tj. uwierzytelniania użytkowników
 • dostosowywania prezentowanej zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
 • realizacji ankiet;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • wpływania na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej
 • korzystanie z funkcji społecznościowej.

24. Przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

25. Strona internetowa może umieścić plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tą stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

26. Przeglądarka internetowa Pacjenta domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w jego urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie proszony jest o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak Pacjent nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, może zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

27. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

28. Administrator korzysta z wtyczek portalu społecznościowego facebook.com, obsługiwanego przez Facebook Inc. (1601. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczka jest wyświetlania na stronie i sprzężona z przeglądarką. Serwer Facebooka otrzyma więc informacje o tym, którą stronę internetową odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku w czasie, gdy odwiedza stronę Administratora, wówczas Facebook automatycznie połączy informacje o jego aktywności na naszej stronie z osobistym kontem użytkownika na Facebooku. Zatem odwiedzając witrynę z aktywną wtyczką zostaje nawiązane połączenie z serwerami Facebooka. Więcej informacji o celu i zakresie wykorzystania danych przez Facebooka, a także o prawach i opcjach dotyczących zmiany ustawień odnoszących się do prywatności użytkownika można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/policy.php

29. Niniejsza Polityka prywatności, jak i odpowiedzialność Administratora nie dotyczy praktyk stron trzecich odnoszących się do prywatności oraz przetwarzania danych osobowych. Wszelkie informacje dostarczone wskutek korzystania z funkcji oferowanej przez stronę trzecią są przedmiotem stosownej polityki prywatności strony trzeciej, a nie niniejszej Polityki prywatności. Administrator nie ma kontroli nad wykorzystaniem przez stronę trzecią informacji otrzymanej przy pomocy ich funkcji i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

30. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, spowodowane postępem technologicznym lub zmianami przepisów prawa. W takim przypadku zostaną zaktualizowane zapisy dotyczące Polityki prywatności.

31. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

32. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15.07.2018r.

Medessence

Opinie naszych Pacjentów

Dowiedz się, jak nasi Pacjenci oceniają wizyty w Medessence. Dlaczego warto nam zaufać?

Medessence decoration

Medessence

Odwiedź nas

Dysponujemy dwoma przestronnymi i miłymi dla oka gabinetami, w których zapewniamy Państwu najwyższy komfort. W oczekiwaniu na wizytę, w poczekalni, mogą Państwo zaznać chwili relaksu z filiżanką kawy i nastrajającą muzyką w tle.

pon - pt: 9:00 - 20:00
sob. - do uzgodnienia

Możliwość zaparkowania na parkingu należącym do spółdzielni mieszkaniowej, parking w odległości 70 metrów od wejścia do MEDESSENCE, do 2 h gratis UWAGA ! przed wjazdem i wyjazdem należy zadzwonić na nr 694 360 269 by otworzyć szlaban.

Numer konta - Millenium
85 1160 2202 0000 0002 9425 5370
Nip
7181974501
Regon
142726557

Medessence

Skontaktuj się

Napisz do nas. Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia terminu konsultacji!